АРМЯНЕ В ПАРТИЗАНСКОМ И АНТИФАШИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Су­щест­во­ва­ло нес­коль­ко пар­ти­занс­ких от­ря­дов, да­же полк, ко­то­рый в ос­нов­ном был укомп­лек­то­ван из ар­мян. Так, в сос­та­ве пар­ти­занс­ко­го со­е­ди­не­ния ле­ген­дар­но­го Ков­па­ка, ко­то­рый во­е­вал с не­мец­ко–фа­шистс­ки­ми зах­ват­чи­ка­ми на тер­ри­то­рии Ук­ра­и­ны, дейст­во­вал от­ряд Сер­гея Ару­тю­нян­ца, сос­то­яв­ший из 100 ар­мян, в сос­та­ве пар­ти­занс­ко­го со­е­ди­не­ния ге­не­ра­ла На­у­мо­ва – Ар­мянс­кий пар­ти­занс­кий от­ряд име­ни Анас­та­са Ми­ко­я­на, ко­ман­ди­ром ко­то­ро­го яв­лял­ся Ара­ма­ис Ов­се­пян (в от­ря­де нас­чи­ты­ва­лось 250 ар­мян), в Бе­ло­рус­сии сра­жа­лась пар­ти­занс­кая бри­га­да име­ни Ча­па­е­ва во гла­ве с Ха­чи­ком Ма­те­во­ся­ном, в Ле­нинг­радс­кой и Ка­ли­нинс­кой об­лас­тях во­е­ва­ла бри­га­да име­ни Гер­ма­на, в сос­та­ве ко­то­рой дейст­во­вал 41–й от­ряд Ар­те­ма Са­гу­мя­на, сос­то­яв­ший из 80 ар­мян, в Кры­му во­е­вал пар­ти­занс­кий от­ряд N 10 под ко­ман­до­ва­ни­ем Ара­ма Те­ря­на, в Ар­мянс­ком ра­йо­не Крас­но­дарс­ко­го края дейст­во­вал пар­ти­занс­кий от­ряд име­ни Сте­па­на Ша­у­мя­на во гла­ве Анд­ра­ни­ком Мал­ха­ся­ном, в Лит­ве – пар­ти­занс­кий от­ряд Ашо­та Ма­ра­бя­на, во Фран­ции – 1–й со­ветс­кий пар­ти­занс­кий полк во гла­ве с пол­ков­ни­ком Алек­санд­ром Ка­за­ря­ном, в ря­дах ко­то­ро­го сра­жа­лись бо­лее 2000 пар­ти­зан, из них 1200 – ар­мян, в Гре­ции – пар­ти­занс­кий от­ряд “С­во­бо­да во гла­ве с Баб­ке­ном Нер­си­ся­ном, в ря­дах ко­то­ро­го сра­жа­лось бо­лее 1000 ар­мян, в Гол­лан­дии – от­ря­ды ан­ти­фа­шистс­ко­го Соп­ро­тив­ле­ния, в ря­дах ко­то­рых бы­ло бо­лее 800 ар­мян из быв­ших ле­ги­о­не­ров–во­ен­ноп­лен­ных и так да­лее.

Сво­им му­жест­вом на­и­бо­лее от­ли­чи­лись ар­мя­не–пар­ти­за­ны:

Ген­рих (А­ма­засп) Алек­са­но­вич За­ка­рян, Ога­нес Алек­санд­ро­вич Ха­чат­рян, Ва­ган Ваг­ра­мо­вич Агад­жа­нян, Ога­нес Со­го­мо­но­вич Сарг­сян, См­бат Ха­ча­ту­ро­вич Ар­зу­ма­нян, Ва­ган Си­мо­но­вич Гри­го­рян, Ага­си Ка­ра­пе­то­вич Гри­го­рян, Ога­нес Ако­по­вич Ога­не­сян (Бе­ло­рус­сия), Ашот Ай­ва­зо­вич Ай­ра­пе­тян, Ар­тем Сар­ки­со­вич Кю­ре­гян, Арам Си­мо­но­вич Те­рян, Гайк Ар­те­мо­вич Мар­ти­ро­сян, его сест­ра – Та­ма­ра, Ев­ге­ния (“­Ни­на”) и Со­фия Ла­за­рев­на Ла­за­ре­вы, Ай­ка­нуш Ха­ча­ту­ров­на Лю­лед­жян (К­рым), Ар­тур Яков­ле­вич То­ро­сян, Дмит­рий Гри­гор­ье­вич Ор­да­нян, Акоп Вос­ка­но­вич Вос­ка­нян, Ва­ган Пет­ро­вич Сарг­сян, Анд­рей (Анд­ра­ник) Мес­ро­по­вич Мал­ха­сян, Су­рен Се­ме­но­вич Мар­га­рян, Марк Аб­га­ро­вич По­по­вян (Се­вер­ный Кав­каз), Тиг­ран Ман­га­са­рян, Баг­рат Галс­тян, Врам Ава­кян, Сер­гей Ар­кад­ье­вич Ару­тю­нян, Му­шех Мел­ко­но­вич Мал­ха­сян, Ара­ма­ис Ме­ли­ко­вич Ов­се­пян, Су­ха­рич Ару­тю­нян, Ар­тем Ба­ба­ян, Ле­вон Ки­ра­ко­сян, Гри­гор Са­пунд­жа­нян, Шу­ша­ник Ба­ба­ян (из се­ла Ено­ка­ван, Ид­же­ванс­ко­го ра­йо­на, Ар­ме­ния), Га­луст Сте­па­нян, Арам Ми­хай­ло­вич Азо­ян, мо­ло­дог­вар­дей­цы Ге­ор­гий (Жо­ра) Ми­на­е­вич Ару­тю­нян, Мая Кос­тан­ти­нов­на Пег­ли­ва­нов­на (Ук­ра­и­на), Акоп Ва­гар­ша­ко­вич Чо­ба­нян, Ко­рюн Ру­бе­но­вич То­ро­сян, Вард­гес Ара­мо­вич Шах­ба­зян, Ара­ма­ис Анд­ре­е­вич Мес­ро­бов, Сар­гис Ва­раз­да­то­вич Аза­рян, Ха­ча­тур Бах­ши­е­вич Си­мо­нян, док­тор Арам Ар­кад­ье­вич Ту­ма­нян (Б­рянс­кая об­ласть, Рос­сия), Гайк Ла­за­ре­вич Ту­ма­нян, Ар­тем Ге­вор­ко­вич Са­гу­мян, За­вен Ам­бар­цу­мян, Перч Агад­жа­нян, Су­рен Сарг­сян, Ла­зар Ба­ла­ян, Гур­ген Га­ри­бян, Ер­ванд Еги­а­за­рян (Ле­нинг­радс­кая, Пс­ковс­кая и Ка­ли­нинс­кая об­лас­ти Рос­сии), Ашот (Ни­ко­лай) Са­ра­бян, Ма­кар Анд­ре­а­со­вич Сарг­сян, Абет­нак Пет­ро­со­вич Аб­ра­мян, Ар­ка­дий Пет­ро­со­вич Мар­ко­сян, Петр Ма­до­ян, Вла­ди­мир Са­фа­рян, Эд­вард Ази­зян (Лит­ва, Лат­вия), Акоп Те­во­со­вич Илик­чян, Ар­тем Мес­ро­по­вич Пет­ро­сян, Ге­ворг Мар­ти­ро­со­вич Та­ну­те­рян, Ар­тем Да­ни­е­ло­вич Ба­ба­ян, Ва­ган Мкр­ты­че­вич Вар­да­нян, Ашот Са­ру­ха­но­вич Ога­не­сян, Ру­бен Ге­вор­ко­вич Да­ни­е­лян (Че­хос­ло­ва­кия), Ген­рих Ту­ма­нян, Сер­гей Ку­си­кян, Ара­рат На­во­ян (Поль­ша), Ге­ворг Ага­бе­ко­вич Ко­ло­зян, Мкр­тыч Сер­ге­е­вич Даш­то­ян, Мхи­тар Га­лус­то­вич Гри­го­рян, Серд­жио Да­ви­дян (И­та­лия), Гри­гор Мир­за­ха­нян, Анд­ра­ник Мир­зо­ян, Тиг­ран Али­ха­нян, Ама­як Ба­да­лян, Те­ле­мак (А­шот) Мар­ти­ро­сян (Гол­лан­дия), Алек­сандр Ар­кад­ье­вич Ка­за­рян, Бар­тух Ка­за­ро­вич Пет­ро­сян, Да­вид Ено­ко­вич Ми­на­сян, Сте­пан Ако­по­вич Ягд­жян, Ле­вон Ме­ха­ко­вич Ти­та­нян (Ф­ран­ция) и мно­гие дру­ги­е.

* * *

В по­бе­ду над фа­шиз­мом в Ве­ли­кой Оте­чест­вен­ной вой­не свою дос­той­ную леп­ту внес­ли так­же за­ру­беж­ные ар­мя­не. В го­ды вой­ны по­дав­ля­ю­щее боль­шинст­во за­ру­беж­ных ар­мян ори­ен­ти­ро­ва­лось на ро­ди­ну–мать, сп­ло­ти­лось вок­руг ор­га­ни­за­ции на­ци­о­наль­ных фрон­тов и соз­да­ло ряд прог­рес­сив­ных ор­га­ни­за­ций и об­ществ. Так, нап­ри­мер, в Со­е­ди­нен­ных Шта­тах Аме­ри­ки бы­ли соз­да­ны Ар­мянс­кая прог­рес­сив­ная ли­га и На­ци­о­наль­ный со­вет ар­мян США, во Фран­ции был соз­дан На­ци­о­наль­ный фронт ар­мян Фран­ции, в Си­рии, Ли­ва­не, Егип­те, Эфи­о­пии и в ря­де дру­гих ст­ран – об­щест­ва друж­бы с Со­ветс­ким Со­ю­зом, в Бол­га­рии – на­ци­о­наль­но–ос­во­бо­ди­тель­ный фронт ар­мян, в Гре­ции – ан­ти­фа­шистс­кие, прог­рес­сив­ные ор­га­ни­за­ции, ко­то­рые в те­че­ние всей вой­ны пос­ле­до­ва­тель­но ве­ли дру­жес­кую по­ли­ти­ку в поль­зу СССР. За­ру­беж­ные ар­мя­не не толь­ко мо­раль­но за­щи­ща­ли мать–ро­ди­ну, но и ока­зы­ва­ли ма­те­ри­аль­ную по­мощь Крас­ной Ар­мии. Как мы уже от­ме­ча­ли, бла­го­да­ря сбо­ру по­жерт­во­ва­ний за­ру­беж­ных ар­мян, ко­то­рый ор­га­ни­зо­ва­ла Ар­мянс­кая Апос­тольс­кая цер­ковь по ини­ци­а­ти­ве ви­ка­рия Ка­то­ли­ко­са всех ар­мян Ге­вор­га Чо­рек­чя­на (16–22 ию­ня 1945 г. Об­щее соб­ра­ние Ар­мянс­кой Апос­тольс­кой церк­ви изб­ра­ло ка­то­ли­ко­сом всех ар­мян Ге­вор­га 6–го Чо­рек­чя­на), в го­ды вой­ны бы­ли пост­ро­е­ны тан­ко­вые ко­лон­ны “Да­вид Са­сунс­кий”, а на по­жерт­во­ва­ния ар­мян Ира­на и Эфи­о­пии – тан­ко­вая ко­лон­на “Ге­не­рал Баг­ра­мян”.

Бо­лее 50 ты­сяч во­и­нов–ар­мян с ору­жи­ем в ру­ках сра­жа­лись про­тив фа­шиз­ма в ар­ми­ях со­юз­ных ст­ран. Око­ло 20 000 во­и­нов–ар­мян сра­жа­лись в ря­дах ар­мии США. Из них Ер­ванд Дер­ви­шян был удос­то­ен ор­де­на “Ме­даль по­че­та конг­рес­са”, ко­то­рым в го­ды вой­ны бы­ли наг­раж­де­ны все­го 87 че­ло­век. В во­ен­но–воз­душ­ных си­лах США му­жест­вен­но сра­жа­лись от­важ­ные лет­чи­ки Ри­чард (Тиг­ран) Мал­ха­сян, Чарлз­Тер­те­рян, Кырк Кр­ко­рян, Сем Пар­са­мян, Энд­рю Кош­то­ян (пос­лед­ний ге­ро­и­чес­ки по­гиб в Анг­лии), Дже­ральд Ге­вор­гян, брат­ья Жи­райр, Гайк и Арц­вик Ка­та­ря­ны и мно­гие дру­гие. Ге­не­ра­ла­ми ар­мии США ста­ли Гайк Ше­керд­жян, Джордж Мар­ти­кян, си­рийс­кой ар­мии – Арам Ка­ра­ма­ну­кян, бол­гарс­кой ар­мии – Габ­ри­ел Габ­ри­е­лов. Око­ло 30 000 во­и­нов–ар­мян сра­жа­лись в ря­дах ар­мии Фран­ции и Ве­ли­коб­ри­та­нии. В воз­душ­ных бо­ях в не­бе Анг­лии и Фран­ции ста­ли ге­ро­я­ми во­ен­ные лет­чи­ки – брат­ья Но­ел, Джек и Ле­вон Ага­за­ря­ны, из ко­их пер­вый по­гиб в Анг­лии, а вто­рой – во Фран­ции. Их сест­ра Мо­ни­ка в го­ды вой­ны слу­жи­ла на во­ен­ном аэ­род­ро­ме в Анг­лии.

Ты­ся­чи за­ру­беж­ных ар­мян участ­во­ва­ли в ан­ти­фа­шистс­ком Соп­ро­тив­ле­нии и пар­ти­занс­ком дви­же­нии ст­ран, ок­ку­пи­ро­ван­ных фа­шистс­кой Гер­ма­ни­ей. Сво­им бесс­мерт­ным ге­ро­из­мом прос­ла­вил­ся во Фран­ции Ми­сак Ма­ну­шян, ко­то­рый пос­мерт­но был удос­то­ен зва­ния Ге­роя фран­цузс­ко­го дви­же­ния Соп­ра­тив­ле­ния. Груп­пе Ма­ну­шя­на ока­за­ли боль­шую по­мощь ро­ди­те­ли ны­не все­мир­но из­вест­но­го пев­ца, по­э­та, шан­сон­ье Шар­ля Аз­на­ву­ра – Ма­ми­кон и Кнар Аз­на­у­ря­ны, сест­ра Шар­ля – Аи­да и сам 20–лет­ний Шарль Аз­на­вур. За сво­бо­ду Фран­ции свою жизнь от­да­ли Лу­и­за (Лас) и Ар­пи­ар Ас­ла­ня­ны. Бо­лее 300 ар­мян сло­жи­ли го­ло­вы в пар­ти­занс­кой вой­не в Гре­ции. Сре­ди них бы­ли Анд­ра­ник и Ер­ванд Гу­ка­ся­ны, Ваг­рам Са­ка­ян, Сил­вест­ро Га­ле­ян и мно­гие дру­ги­е. В го­ды не­мец­ко–фа­шистс­кой ок­ку­па­ции Гре­ции в Афи­нах возг­ла­вил под­поль­ную сту­ден­чес­кую ор­га­ни­за­цию сту­дент гре­чес­кой гим­на­зии Си­мон Ми­са­ко­вич Кр­кя­ша­рян (ро­дил­ся в 1923 г. в Афи­нах). В 1943 г. он окон­чил гим­на­зию, вс­ту­пил в ря­ды ЭАМ. Был за­ве­ду­ю­щим от­де­лом про­па­ган­ды и аги­та­ции ра­йон­но­го ко­ми­те­та под­поль­ной ор­га­ни­за­ции (Э­ПОН). В 1944 г. в фес­са­лийс­ком го­ро­де Три­ка­ла вел от­ветст­вен­ную ра­бо­ту в пар­ти­занс­ких от­ря­дах дан­но­го ра­йо­на. В честь ар­мянс­ких участ­ни­ков Соп­ро­тив­ле­ния в Гре­ции в ра­йо­не Ни­кея (А­фи­ны) быв­шая ули­ца Ам­фи­сас, при­ле­га­ю­щая к ар­мянс­кой церк­ви, пе­ре­и­ме­но­ва­на в “У­ли­цу ар­мянс­ких участ­ни­ков Соп­ро­тив­ле­ни­я”. Ны­не док­тор ис­то­ри­чес­ких на­ук, про­фес­сор, член–кор­рес­пон­дент Римс­кой ака­де­мии Ти­бе­ри­на (1987 г.), Па­рижс­кой меж­ду­на­род­ной ака­де­мии Ара­рат (1994 г.), член Со­ю­за пи­са­те­лей Ар­ме­нии, ла­у­ре­ат пре­мии им. Е. Ча­рен­ца (1965 г.). Си­мон Кр­кя­ша­рян яв­ля­ет­ся за­ве­ду­ю­щим от­де­лом Инс­ти­ту­та ис­то­рии НАН Ар­ме­нии. В но­яб­ре 2000 г. он был изб­ран чле­ном–кор­рес­пон­ден­том НАН РА. По всей Бол­га­рии прог­ре­ме­ло имя пар­ти­зан­ки Саш­ки (Эр­ми­не Разг­рад­лян), ко­то­рую фа­шис­ты зах­ва­ти­ли и под­верг­ли му­чи­тель­ной смер­ти. Фа­шис­ты в Вар­не расст­ре­ля­ли и бро­си­ли в мо­ре ак­ти­вис­тов Оте­чест­вен­но­го фрон­та Бол­га­рии Ка­ра­пе­та Ха­чат­ря­на, Ару­тю­на По­го­ся­на, Ако­па Па­ро­ня­на и мно­гих дру­гих. В сос­та­ве 3–го Ук­ра­инс­ко­го фрон­та дейст­во­ва­ли две бол­гарс­кие ар­мии, в ря­дах ко­то­рых сра­жа­лись бо­лее 1000 во­и­нов–ар­мян. В ря­дах 21–го пе­хот­но­го Сред­не­горс­ко­го пол­ка Пер­вой бол­гарс­кой ар­мии в бо­ях за ос­во­бож­де­ние Югос­ла­вии ак­тив­но участ­во­вал по­лит­ко­мис­сар ро­ты Зог­раб Мар­ко­со­вич Ка­са­бян (ро­дил­ся в 1919 г. в Конс­тан­ти­но­по­ле – ны­не Стам­бул). До это­го ак­ти­вист РМС (Ра­бо­че–мо­ло­дёж­ный со­юз) З. М. Ка­са­бян в г. Плов­ди­ве ак­тив­но участ­во­вал в ан­ти­фа­шистс­кой борь­бе, был арес­то­ван и осуж­дён на 10 лет тю­рем­но­го зак­лю­че­ния ст­ро­го­го ре­жи­ма и отп­рав­лен в Ид­ри­зовс­кую тюрь­му близ го­ро­да Скоп­ье (Ма­ке­до­ния). В 1944 г. в ав­гус­те югос­лавс­кие пар­ти­за­ны на­па­ли на тюрь­му в Ид­ри­зо­во и ос­во­бо­ди­ли всех зак­лю­чен­ных. Пос­ле ос­во­бож­де­ния З. М. Ка­са­бян про­дол­жал ан­ти­фа­шистс­кую борь­бу в ря­дах ба­тал­ьо­на Трет­ьей ма­ке­донс­кой, а за­тем – Вось­мой Ко­со­во–п­ре­шевс­кой бри­га­ды по­лит­ко­мис­са­ром. Ког­да со­ветс­кие войс­ка ос­во­бо­ди­ли Бол­га­рию, З. М. Ка­са­бян, как мы уже от­ме­ти­ли, вс­ту­пил в ря­ды Пер­вой Бол­гарс­кой ар­мии, ко­то­рая дейст­во­ва­ла в сос­та­ве 3–го Ук­ра­инс­ко­го фрон­та. Ны­не док­тор ис­то­ри­чес­ких на­ук, про­фес­сор З. М. Ка­са­бян ра­бо­та­ет в Инс­ти­ту­те ис­то­рии НАН Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ни­я. В Югос­ла­вии в пар­ти­занс­кой борь­бе сво­им му­жест­вом от­ли­чи­лась Вар­дуи Су­ки­а­сич (Су­ки­а­сян).

* * *

В го­ды вой­ны толь­ко нез­на­чи­тель­ная часть за­ру­беж­ных ар­мян, во гла­ве не­ко­то­рых ру­ко­во­ди­те­лей пар­тии Даш­нак­цу­тюн, не при­со­е­ди­ни­лась к ан­ти­фа­шистс­ким прог­рес­сив­ным си­лам На­ци­о­наль­но­го фрон­та. Они пе­ре­е­ха­ли в Бер­лин и там соз­да­ли “На­ци­о­наль­ный со­вет ар­мян” во гла­ве с Ар­та­ше­сом Абе­гя­ном. Чле­на­ми со­ве­та бы­ли Га­ре­гин Нж­де, Драс­та­мат Ка­на­ян (Д­ро) и дру­гие. Со­вет дейст­во­вал под пок­ро­ви­тельст­вом Ми­нис­терст­ва вос­точ­ных ра­йо­нов, ок­ку­пи­ро­ван­ных нем­ца­ми со­ветс­ких зе­мель, од­ной из за­дач ко­то­ро­го яв­ля­лось ус­та­нов­ле­ние не­мец­ко­го гос­подст­ва на Кав­ка­зе. С этой цел­ью бы­ли соз­да­ны ар­мянс­кие, гру­зинс­кие и азер­байд­жанс­кие на­ци­о­наль­ные ле­ги­о­ны в сос­та­ве вер­мах­та. Нж­де и Дро в ор­га­ни­за­цию ар­мянс­ко­го ле­ги­о­на вс­ту­пи­ли с цел­ью спа­се­ния от го­ло­да и не­ми­ну­е­мой смер­ти во­ен­ноп­лен­ных ар­мян из кон­цент­ра­ци­он­ных ла­ге­рей, а так­же спа­се­ния не­се­ле­ния Со­ветс­кой Ар­ме­нии от ту­рец­кой рез­ни, ес­ли тур­ки пе­рей­дут го­су­дарст­вен­ную гра­ни­цу СССР и вторг­нут­ся в Ар­ме­нию. Ис­хо­дя из этих пат­ри­о­ти­чес­ких по­буж­де­ний Нж­де и Дро об­ъез­ди­ли ла­ге­ря во­ен­ноп­лен­ных и вер­бо­ва­ли во­и­нов–ар­мян, офи­це­ров и да­же ком­му­нис­тов. В об­щем уда­лось за­вер­бо­вать 8–9 ты­сяч во­ен­ноп­лен­ных и соз­дать 10 ба­тал­ьо­нов Ар­мянс­ко­го ле­ги­о­на. Ко­ман­ди­ром ар­мянс­ко­го ле­ги­о­на был наз­на­чен со­ветс­кий во­ен­ноп­лен­ный ма­йор Вар­дан Сарг­сян, ко­то­ро­му нем­цы при­су­ди­ли зва­ние ге­не­рал–ма­йо­ра. Офи­ци­аль­ным предс­та­ви­те­лем Ар­мянс­ко­го ле­ги­о­на в вер­мах­те яв­лял­ся Ар­шак Джа­ма­лян, во­ен­ный ат­та­ше – Альф­ред Му­ра­дян, пресс–ат­та­ше – Ару­тюн Баг­да­са­рян. Для лич­но­го сос­та­ва ле­ги­о­на на ар­мянс­ком и не­мец­ком язы­ках из­да­ва­лись га­зе­ты “А­йас­тан” (“Ар­ме­ни­я”) – ре­дак­тор Мна­ца­кан Мхи­та­рян, жур­нал “Ай азг” (“Ар­мянс­кая на­ци­я”) – ре­дак­тор Ви­ген Шант и лис­ток “Ле­ги­о­нерс­кий вест­ник” (ре­дак­тор Мов­сес Ха­чат­рян). 10 ба­тал­ьо­нов бы­ли соз­да­ны из азер­байд­жанс­ких во­ен­ноп­лен­ных, 11 – из гру­зин. Из гор­цев Кав­ка­за бы­ли соз­да­ны 5 ба­тал­ьо­нов. В каж­дом ба­тал­ьо­не нас­чи­ты­ва­лось 800 че­ло­век. Из предс­та­ви­те­лей рес­пуб­лик Сред­ней Азии был соз­дан Тур­кес­танс­кий ле­ги­он, ко­то­рый имел 20 пе­хот­ных, 8 са­пер­ных, 2 учеб­ных и 2 по­ли­цейс­ких ба­тал­ьо­нов. В сос­та­ве вер­мах­та бы­ли соз­да­ны так­же Рос­сийс­кая ос­во­бо­ди­тель­ная ар­мия (РО­А) под ко­ман­до­ва­ни­ем ге­не­рал–лей­те­нан­та А. А. Вла­со­ва, ко­то­рая име­ла в сво­ем сос­та­ве бо­лее 100 ты­сяч че­ло­век, Ук­ра­инс­кая повс­тан­чес­кая ар­мия во гла­ве Сте­па­на Бан­де­ры и Е. Ко­но­валь­ца. С ок­ку­па­ци­он­ны­ми влас­тя­ми тес­но сот­руд­ни­ча­ли ли­товс­кие, ла­тышс­кие, эс­тонс­кие, бе­ло­русс­кие на­ци­о­на­лис­ти­чес­кие си­лы, ко­то­рые соз­да­ли свои во­инс­кие под­раз­де­ле­ния в сос­та­ве вер­мах­та.

Ха­рак­тер­но, что рейхс­канц­лер Гер­ман Гё­ринг в сво­ей так на­зы­ва­е­мой “Зе­лё­ной пап­ке” инст­рук­ти­ро­вал сво­их во­е­на­чаль­ни­ков “ис­поль­зо­вать на Кав­ка­зе про­ти­во­ре­чия меж­ду ту­зем­ца­ми (г­ру­зин, ар­мян, та­тар) и русс­ких в поль­зу на­ших ин­те­ре­сов, учи­ты­вая не­доб­ро­же­ла­тель­ность ар­мян по от­но­ше­нию к нам”. О не­доб­ро­же­ла­тель­нос­ти ар­мян по от­но­ше­нию к нем­цам от­ме­тил так­же сам фю­рер – Адольф Гит­лер. В де­каб­ре 1942 г., возв­ра­ща­ясь к воп­ро­су фор­ми­ро­ва­ния на­ци­о­наль­ных ле­ги­о­нов из со­ветс­ких во­ен­ноп­лен­ных, он об­ъя­вил. “Не знаю, как по­ве­дут се­бя гру­зи­ны. Они не при­над­ле­жат к тюркс­ким на­ро­дам. На­деж­ны­ми я счи­та­ло толь­ко му­суль­ман… Я счи­таю фор­ми­ро­ва­ние этих чис­то кав­казс­ких ба­тал­ьо­нов чрез­вы­чай­но рис­ко­ван­ным де­лом, но не ви­жу опас­нос­ти в соз­да­нии чис­то му­суль­манс­ких час­тей… Нес­мот­ря на за­яв­ле­ния Ро­зен­бер­га и во­ен­ных, я не до­ве­ряю так­же ар­мя­нам”. Не­до­ве­рие Гит­ле­ра не бы­ло бе­зос­но­ва­тель­ным. Он хо­ро­шо знал, что в па­мя­ти ар­мянс­ко­го на­ро­да ещё све­жи дра­ма­ти­чес­кие со­бы­тия 1915 го­да, ког­да ту­рец­кое пра­ви­тельст­во не­пос­редст­вен­но под пок­ро­ви­тельст­вом кай­зе­ровс­кой Гер­ма­нии пла­но­мер­но осу­ществ­ля­ло тя­же­лей­шее прес­туп­ле­ние – ге­но­цид ко­рен­но­го на­се­ле­ния За­пад­ной Ар­ме­нии, в хо­де ко­то­ро­го зверс­ки бы­ли ист­реб­ле­ны бо­лее 1,5 мил­ли­о­на ар­мян, а ещё при­мер­но 800 ты­сяч бы­ли вы­нуж­де­ны ос­та­вить род­ные зем­ли и рас­се­ять­ся по все­му ми­ру. Нес­мот­ря на ст­рах Гит­ле­ра, всё–та­ки в сос­та­ве вер­мах­та бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны на­ци­о­наль­ные ле­ги­о­ны, в том чис­ле Ар­мянс­кий ле­ги­он.

Сра­зу же от­ме­тим, что боль­шинст­во ар­мян–ле­ги­о­не­ров враж­деб­но бы­ло наст­ро­е­но к фа­шис­там и не име­ло на­ме­ре­ния сра­жать­ся на их сто­ро­не. Боль­шинст­во ар­мян–ле­ги­о­не­ров уни­фор­му не­мец­кой ар­мии но­си­ло в ос­нов­ном для смяг­че­ния горь­кой до­ли во­ен­ноп­лен­но­го, а так­же что­бы в удоб­ный мо­мент пе­рей­ти ли­нию фрон­та для при­со­е­ди­не­ния к час­тям Крас­ной Ар­мии или со­ветс­ких пар­ти­зан. Как по­ка­зы­ва­ют фак­ты, ког­да ба­тал­ьо­ны ле­ги­о­на бы­ли отп­рав­ле­ны на Вос­точ­ный фронт, боль­шая часть ле­ги­о­не­ров при удоб­ном слу­чае ухо­ди­ла к пар­ти­за­нам. Так воз­ник на Ук­ра­и­не ар­мянс­кий пар­ти­занс­кий от­ряд име­ни А. И. Ми­ко­я­на. Отп­рав­лен­ный на Се­вер­ный Кав­каз 808–й ар­мянс­кий ба­тал­ьон, ко­то­рый дол­жен был дейст­во­вать на ту­ап­синс­ком нап­рав­ле­нии, в ос­нов­ном пе­ре­шёл на сто­ро­ну Крас­ной Ар­мии. Ви­дя, что на Вос­точ­ном фрон­те “о­пас­но” дер­жать ар­мянс­ких ле­ги­о­не­ров, их нап­ра­ви­ли во Фран­цию, Гре­цию и т. д. Как по­ка­зы­ва­ют фак­ты, здесь так­же ар­мянс­кие ле­ги­о­не­ры в удоб­ный мо­мент пе­ре­хо­ди­ли на сто­ро­ну ан­ти­фа­шистс­ких сил этих ст­ран. Так, во Фран­ции сфор­ми­ро­вал­ся пер­вый со­ветс­кий пар­ти­занс­кий полк, в Гре­ции – от­ряд “А­за­ту­тюн” (“С­во­бо­да”) и т. д.

Под­раз­де­ле­ния Ар­мянс­ко­го ле­ги­о­на в ос­нов­ном не толь­ко не слу­жи­ли фа­шистс­ко­му вер­мах­ту, но и бы­ли сво­е­об­раз­ным ис­точ­ни­ком для по­пол­не­ния пар­ти­занс­ких от­ря­дов в Рос­сии, на Ук­ра­и­не и в Бе­ло­рус­сии и от­ря­дов Соп­ро­тив­ле­ния во Фран­ции, Гре­ции, Гол­лан­дии и в дру­гих ст­ра­нах. Нес­мот­ря на это, в пос­ле­во­ен­ные го­ды боль­шое чис­ло ар­мянс­ких ле­ги­о­не­ров, чест­но сра­жав­ших­ся про­тив фа­шиз­ма, как из­мен­ни­ков Ро­ди­ны под­верг­ли не­о­бос­но­ван­ным реп­рес­си­ям со сто­ро­ны ста­линс­ко­го ре­жи­ма (пос­коль­ку Ста­лин счи­тал, что все во­ен­ноп­лен­ные, не­за­ви­си­мо от ус­ло­вий взя­тия их в плен, яв­ля­ют­ся из­мен­ни­ка­ми Ро­ди­ны) и сос­ла­ли в Ал­тайс­кий край и Си­бирь. Часть из них по­гиб­ла в ссыл­ке, не вы­дер­жав несп­ра­вед­ли­вых при­тес­не­ний, ос­корб­ле­ния и на­си­лия. Толь­ко пос­ле смер­ти Ста­ли­на, при Н. С. Хру­ще­ве, ле­ги­о­не­ры бы­ли ре­а­би­ли­ти­ро­ва­ны.

Так, нап­ри­мер, ре­ше­ни­ем пле­ну­ма Вер­хов­но­го су­да СССР от 26 но­яб­ря 1958 г. бы­ли оп­рав­да­ны быв­шие ле­ги­о­не­ры: ко­ман­дир 1–го со­ветс­ко­го пар­ти­занс­ко­го пол­ка во Фран­ции пол­ков­ник Алек­сандр Ар­кад­ье­вич Ка­за­рян, его со­рат­ни­ки – офи­це­ры Крас­ной Ар­мии Бар­дух Ка­за­ро­вич Пет­ро­сян, Да­вид Ено­ко­вич Ми­на­сян, Сте­пан Ако­по­вич Ягд­жян, Ле­вон Ме­ха­ко­вич Ти­та­нян, восс­та­нов­ле­ны их пра­ва, зва­ния, наг­ра­ды и т. д.

Անհետ կորած զինվորների ծնողները կառավարության շենքում ծեծել են Արսեն Թորոսյանին՝ լկտի պահվածքի համար

16.04.2021

Չզարմանաք, եթե շուտով 2-րդ ու 3-րդ նախագահներին ձերբակալեն կապիտուլյանտի պարտված պատերազմի համար․ Նարեկ Սամսոնյան

18.04.2021

Ստացվեց այն, որ Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ համոզմունքը, որ ինքը կարա երկիր պահի ու կառուցի մնաց, իսկ նրան «իշխանություն տվողները» սահուն և մեղմ ասաց չքվեցին.Մկրտչյան

20.04.2021

Ի՞նչ էր ուտում Նիկոլը Մեղրիի ռեստորանում (մենյու).Գագիկ Համբարյան

21.04.2021

Պատերազմի՝ պաշտոնապես չհայտնած զոհերը. ևս 71 անուն. Razm.info

17.04.2021

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով