Փաշինյանի համար ինչ-որ գյուղի դպրոցում գրանցված, բայց չներկայացած աշխատողը գող է, իսկ ինքնահռչակ ՍԴ «Նախագահ» Վ. Գրիգորյանի՝ ոչինչ չանելու համար խոշոր գումարներ ստանալը՝ ՍԴ-ում «ճգնաժամ»․ «Իրատես»

«Վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի՝ պե­տու­թյու­նից գո­ղա­ցող­նե­րին չհան­դուր­ժե­լու մա­սին հայ­տա­րա­րու­թյա­նը, միան­շա­նակ, հա­մա­կար­ծիք ենք: Բո­լոր նրանք, ով­քեր ա­մե­նա­տար­բեր ձևե­րով գո­ղա­ցել են մեր բո­լո­րի վճա­րած հար­կե­րից գո­յա­ցած պե­տա­կան բյու­ջեից, մինչև վեր­ջին լու­ման պետք է վե­րա­դարձ­նեն ու պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան են­թարկ­վեն:

«Այս ըն­թաց­քում ՀՀ-ում հա­րուց­վել է 126 քրեա­կան գործ, ո­րոնց շր­ջա­նակ­նե­րում ա­վե­լի քան 220 անձ 126 դպ­րոց­նե­րի տնօ­րեն­նե­րի կող­մից ձևա­կերպ­ված է ե­ղել որ­պես աշ­խա­տող, բայց ի­րա­կա­նում ի­րենց ըն­տա­նի­քի ան­դամ են ե­ղել՝ ա­մու­սին, եղ­բայր, ծնող: Նրանք չեն գնա­ցել աշ­խա­տան­քի, բայց աշ­խա­տա­վարձ են ստա­ցել։

Ե­թե 126 քրեա­կան գործ հա­րուց­վել է, նշա­նա­կում է, որ նոր քրեա­կան գոր­ծեր կհարուց­վեն։ Այ­սինքն, երբ ա­սում ենք՝ 10 տո­կո­սով աշ­խա­տա­վարձ ենք բարձ­րաց­նում, փաս­տո­րեն բարձ­րաց­նում ենք նաև այն մարդ­կանց աշ­խա­տա­վար­ձը, ո­րոնք կո­ռուպ­ցիոն ե­ղա­նակ­նե­րով հան­րակր­թու­թյան հա­մա­կար­գից փո­ղը հա­նում են։

Երբ ա­սում ենք՝ քիչ է այդ աշ­խա­տա­վար­ձի բարձ­րա­ցու­մը, քիչ է նաև այն պատ­ճա­ռով, որ բարձ­րաց­րած աշ­խա­տա­վար­ձը չի բա­ժան­վում, չի բաշխ­վում միայն այն մարդ­կանց միջև, ո­րոնք ծա­ռա­յում են հան­րակր­թու­թյա­նը։ 126 տնօ­րեն, ո­րոնց մենք վս­տա­հել ենք մեր ե­րե­խա­նե­րի դաս­տիա­րա­կու­թյու­նը, ե­րե­խա­նե­րից գո­ղա­ցել է, հայ­րե­նի­քից գո­ղա­ցել է, իսկ այս պրոբ­լեմ­ներն ինչ­պե՞ս ենք լու­ծե­լու։ Ա­մեն ան­գամ գա­լու ենք ԱԺ-ում սր­տաճմ­լիկ ա­սենք՝ վայ, ե՞րբ ենք մենք հան­րակր­թու­թյան ո­լոր­տում մեր սր­բա­զան տնօ­րեն­նե­րի աշ­խա­տա­վար­ձե­րը բարձ­րաց­նե­լու։ Այ­սօր հան­րակր­թու­թյան ո­լոր­տում կան նվի­րյալ­ներ, սր­բա­զան մար­դիկ, բայց մենք ա­սում ենք՝ ե­կեք մաք­րենք, թա­ցը չո­րից տար­բե­րենք»,- կա­ռա­վա­րու­թյան հետ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հար­ցու­պա­տաս­խա­նի ժա­մին պե­տու­թյու­նից գո­ղա­ցող­նե­րի մա­սին այս­պես ար­տա­հայտ­վեց վար­չա­պետ Փա­շի­նյա­նը:

Ան­խոս, թա­ցը չո­րից պետք է զա­տել ու ի­րա­կա­նու­թյան հետ դեմ-հան­դի­ման կանգ­նել: Բա­ցեի­բաց ու ի լուր բո­լո­րի հայ­տա­րա­րել՝ ոչ միայն դպ­րոց­նե­րում, այլև, օ­րի­նակ, Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նում պե­տու­թյու­նից գո­ղա­ցող­ներ կան: Ա­միս­ներ շա­րու­նակ պե­տու­թյու­նը վճա­րում է ՍԴ-ի ինք­նահռ­չակ «նա­խա­գահ» Վա­հե Գրի­գո­րյա­նին, որ ո՛չ աշ­խա­տան­քի է գնում, ո՛չ իր պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը կա­տա­րում: Վա­հե Գրի­գո­րյա­նին «ո­չինչ չա­նե­լու դի­մաց» վար­ձատ­րե­լը կար­ծես բա­վա­րար չէ, իշ­խա­նու­թյուն­ներն այժմ մեկ այլ գե­րօ­րի­գի­նալ տար­բե­րակ են մշա­կել, ի­րենց իսկ բնո­րոշ­մամբ՝ ՍԴ-ի շուրջ ստեղծ­ված «ճգ­նա­ժա­մը» լու­ծե­լու հա­մար:

Որ­պես­զի դա­տա­վոր­նե­րը հրա­ժեշտ տան ի­րենց թիկ­նոց­նե­րին, պե­տու­թյու­նը նրանց ա­ռա­ջար­կում է ժա­մա­նա­կից շուտ «թո­շա­կի գնալ», փո­խա­րե­նը պար­տա­վոր­վում ցմահ կլո­րիկ գու­մար տալ: ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րից Ալ­վի­նա Գյու­լու­մյա­նը, օ­րի­նակ, դա նվաս­տա­ցու­ցիչ է հա­մա­րում:

«Ինչ­պե՞ս կա­րող եմ ո­չինչ չա­նե­լու դի­մաց փող ստա­նալ»,- ա­սում է նա: Տի­կին Գյու­լու­մյա­նի մտա­հո­գու­թյու­նը, փաս­տո­րեն, նաև Նի­կոլ Փա­շի­նյանն է կի­սում, ուղ­ղա­կի՝ եր­կա­կի մո­տեց­մամբ: Այ­սինքն, ե­թե Վա­հե Գրի­գո­րյանն է, ա­պա նրան ո­չինչ չա­նե­լու դի­մաց կա­րե­լի է վար­ձատ­րել, ե­թե հե­ռա­վոր գյու­ղի դպ­րո­ցի տնօ­րե­նի ա­մու­սինն է, ու­րեմն նա պե­տու­թյու­նից գո­ղա­ցող է: Ան­կախ հան­գա­ման­քից, թե ինչ ուժ է իշ­խա­նու­թյան և ինչ շր­ջա­նակ­նե­րի հետ է լավ հա­րա­բե­րու­թյան մեջ, ում հետ ինչ­քան է քայ­լել, հա­մոզ­մունք­նե­րի, սկզ­բունք­նե­րի ու պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րի հար­ցում եր­կա­կի մո­տե­ցում­ներ չպետք է լի­նեն»,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

Շատ նուրբ տեքստով ԱՀԿ-ն ասում է , որ այն երկրները , որոնք ընդունել են Լանզարոտի կոնվենցիան , առանց ծնողի համաձայնության կարող են երեխային պատվաստել

18.09.2020

«Ողջ աշխարհը ցնցված է։ Լուկաշենկոն ծնկաչոք շնորհակալ է։ Նիկոլը նրան մտցրեց Եվրոպա». Արփինե Հովհաննիսյան

16.09.2020

Վայ, Նիկոլ, Նիկոլ, էս ինչով ես զբաղված, էս ուր հասար, մինչ դու հավի խորովածով ու «Յաշիկի» մանկական հիվանդությամբդ ես տառապում.Մարգարիտ Եսայան

16.09.2020

Ոստիկանները թույլ չտվեցին հանրահավաքի մասնակիցներին այրել ԼԳԲՏ-ի դրոշը, նրանք պատռեցին այն.Tert.am

19.09.2020

Մարդ երկու տարի է վարչապետ է աշխատում ու նոր է պարզում, որ Ադրբեջանը սխալ էր,իսկ մենք` ճիշտ.Էդուարդ Շարմազանով

16.09.2020

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով